POLITYKA PRYWATNOŚCI

Human Signs jest znakiem towarowym należącym do spółek Konkret PR i Futurama CI.

 1. Informacje ogólne
  W niniejszym dokumencie przedstawiamy szczegółowe informacje i zasady przetwarzania przez Futurama Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie danych osobowych.
  Dane osobowe przetwarzamy zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, w tym z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz przepisami prawa obowiązującymi w Polsce w zakresie ochrony danych osobowych.
 2. Administrator danych osobowych. Dane kontaktowe.
  Administratorem Państwa danych osobowych jest Futurama Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-499) przy ul. Plac Trzech Krzyży 10/14, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000473186, posługująca się NIP 5862284280 oraz numerem REGON 221933829. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z nami drogą elektroniczną na adres e-mail futurama@futurama.ci lub pisemnie na adres Futurama Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wskazany powyżej.
 3. Podstawa prawna i cel przetwarzania.
  Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez Futurama Sp. z o.o.:
  • w oparciu o udzieloną przez Państwa zgodę w celu objętym tą zgodą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
  • w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Futurama Sp. z o.o., w tym utrzymywania z Państwem relacji biznesowych lub prowadzenia marketingu własnego naszych usług zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
  Podanie danych osobowych w powyższych celach jest dobrowolne, ale niezbędne do ich realizacji.
  Przetwarzamy jedynie takie Państwa dane, które są niezbędne do realizacji celów opisanych powyżej.
 4. Przekazywanie danych osobowych innym podmiotom
  Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom powiązanym bezpośrednio lub pośrednio z Futurama Sp. z o.o. tj. podmiotom wykonującym usługi pocztowe, kurierskie, księgowe, prawne, informatyczne.
  Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na nasze zlecenie (np. naszym podwykonawcom), przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy i wyłącznie na nasze polecenie.
 5. Okres przetwarzania danych i uprawnienia, które Państwu przysługują w związku z przetwarzaniem danych.
  Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji wskazanych wyżej celów przetwarzania, w szczególności:
  • do momentu wniesienia przez Państwa sprzeciwu co do przetwarzania Państwa danych w celach marketingowych,
  • do momentu cofnięcia Państwa zgody na przetwarzanie danych (jeżeli nie ma innej podstawy przetwarzania).
  Jeżeli Państwa dane są przetwarzane na podstawie udzielonej przez Państwo zgody jesteście Państwo uprawnieni do wycofania takiej zgody w każdej chwili. Cofnięcie zgody na przetwarzanie pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania do dnia cofnięcia zgody.
  W każdym momencie mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, jak również prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia tych danych.
  Ponadto macie Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, w tym wobec przetwarzania Państwa danych na potrzeby marketingu bezpośredniego.
  W celu skorzystania z powyższych praw prosimy o kontakt na adres siedziby Futurama Sp. z o.o. lub adres email wskazane w punkcie 2.
 6. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
  Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego.
 7. Wykorzystanie „cookies” na naszych stronach internetowych
  Zebrane dane przechowujemy przede wszystkim w celu zapewnienia możliwie najwyższej jakości administrowania serwisem. Ponadto służą nam one do sporządzania statystyk dotyczących sposobu korzystania przez użytkowników z naszego serwisu. Dane gromadzone przy użyciu plików „cookies” nie są ujawniane osobom trzecim, za wyjątkiem upoważnionych przepisami prawa organów władzy publicznej.
 8. W jaki sposób zabezpieczamy dane osobowe.
  W celu zapewnienia poufności, integralności, rozliczalności i adekwatności danych osobowych, a także zabezpieczenia danych przed nieuprawnionym wykorzystaniem lub przetworzeniem stosujemy niezbędne i wymagane obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne i organizacyjne.
  Stosujemy również środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione Państwa danych osobowych.
 9. Zmiany naszej polityki prywatności.
  Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej Polityki Prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na naszej stronie internetowej.
 10. Kontakt z Futurama Sp. z o.o
  Wszelkie pytania związane z niniejszą Polityką Prywatności prosimy kierować na dane kontaktowe wskazane w pkt 2.